Tướng: 45
Skin: 36
Rank: Cao Thủ
Bậc Ngọc: 90
450,000 đ
Tướng: 46
Skin: 42
Rank: Cao Thủ
Bậc Ngọc: 90
350,000 đ
Tướng: 48
Skin: 34
Rank: Kim Cương
Bậc Ngọc: 90
370,000 đ
Tướng: 45
Skin: 41
Rank: Cao Thủ
Bậc Ngọc: 90
370,000 đ
Tướng: 45
Skin: 50
Rank: Chưa rank
Bậc Ngọc: -1
400,000 đ
Tướng: 45
Skin: 50
Rank: Kim Cương
Bậc Ngọc: 90
400,000 đ
Tướng: 43
Skin: 42
Rank: Kim Cương
Bậc Ngọc: 90
400,000 đ
Tướng: 44
Skin: 28
Rank: Kim Cương
Bậc Ngọc: 90
400,000 đ
Tướng: 40
Skin: 30
Rank: Cao Thủ
Bậc Ngọc: 90
350,000 đ
Tướng: 40
Skin: 20
Rank: Bạch Kim
Bậc Ngọc: 90
350,000 đ
Tướng: 43
Skin: 19
Rank: Kim Cương
Bậc Ngọc: 90
350,000 đ
Tướng: 43
Skin: 19
Rank: Kim Cương
Bậc Ngọc: 90
350,000 đ